Kişisel Veriler Aydınlatma Metni

KIRAÇ OKULLARI TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 

1 - Amaç ve Kapsam

Bu aydınlatma metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak belirtilecektir) ve 10.03.2018 Tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (bundan böyle “Tebliğ” olarak belirtilecektir) kapsamında düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün, veri sorumlusu sıfatı ile Kıraç Yayıncılık Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (bundan böyle “Kıraç Okulları” olarak belirtilecektir) tarafından yerine getirilmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Bu aydınlatma metninin kapsamı; KVKK Madde 10 ve Tebliğ Madde 4’te düzenlenen konulardan ibarettir.

2 - Tanımlar

Bu metinde geçen kavramlardan;

2.a - Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

2.b - Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

2.c - İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

2.d - Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

2.e - Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

2.f - Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

2.g - Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

2.h - Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

3 - Veri Sorumlusu ve Temsilcileri

Veri Sorumlusu: Kıraç Yayıncılık Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Vergi Dairesi ve VKN:
5560412476 - Kartal V.D.
Adres:
Petrol İş Mahallesi, Üsküdar Caddesi, No: 78, Kartal - İstanbul
Telefon:
0216 488 22 11
E - Mail:
bilgi@kirac.k12.tr
KEP:
kiracegitim@hs02.kep.tr

Temsilcisi: Mehmet Kıraç
E - Mail:
mehmetkirac@kirac.k12.tr

4 - Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kurumumuzla bağlantısı bulunan gerçek veya tüzel kişilerin çeşitli kişisel verilerini gerekli gördüğümüz veya yasal mevzuat uyarınca zorunlu olduğumuz takdirde; kanunlara uygun, meşru ve aleni amaçlarımızla sınırlı ve yine bunlarla ölçülü olacak şekilde işleyebildiğimiz gibi, yerine göre anonim hale getirerek de kullanabilmekteyiz. Bu noktada söz konusu meşru amaçlarımız, Kıraç Okulları ile olan ilişkinizin niteliğine göre değişim gösterebilmektedir. Buna göre; 

- Halihazırda Hizmet Vermekte Olduğumuz ya da Öğrenci Başvuru Formumuzu Doldurmuş Olan Değerli Velilerimiz ve Öğrencilerimiz Yönünden;

Kıraç Okulları olarak sayın velilerimizin ve öğrencilerimizin çeşitli kişisel verilerini; öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerimizin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerimizin sürdürülmesi, eğitim faaliyetlerimizin yürütülmesi, veri erişim yetkilerimizin denetlenmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerimizin yürütülmesi, hizmetlere bağlılık süreçlerimizin gözlemlenmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerimizin yürütülmesi, hukuk işlerimizin takibi ve sürdürülmesi, iç denetimimizin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerimizin sürdürülmesi, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmet süreçlerimizin iyileştirilmesi, iş sürekliliğimizin sağlanması, müşteri ilişkilerimizin yönetilmesi, müşteri memnuniyetimizin sağlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarımızın sürdürülmesi, performans değerlendirme süreçlerimizin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerimizin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerimizin yürütülmesi, sözleşme süreçlerimizin sürdürülmesi, sponsorluk faaliyetlerimizin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerimizin sürdürülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi, taşınır mal ve kaynaklarımızın güvenliğinin temini, ücret politikamızın belirlenmesi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerimizin sürdürülmesi, yatırım süreçlerimizin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerimizin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takip edilmesi gibi amaçlarla işlemekteyiz.

Sizlerden temin ettiğimiz kişisel verileriniz; geneli itibariyle sizin ve velisi bulunduğunuz öğrencimizin kimlik, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temelde iletişim amaçlı kullanılacak veriler ile, eğitim geçmişi, sosyal durum, iş ve unvan bilgileri gibi öğrencimizin kariyer eğiliminin tespiti, yetenek ve olanaklarının göz önünde bulundurulmasına yarayacak; bunlara benzer ancak burada sayılanlarla sınırlı olmayan kişisel verilerdir.

- Kıraç Okulları’nda Çalışmakta Olan Değerli Öğretmenlerimiz ve Personellerimiz Yönünden;

Kıraç Okulları olarak değerli öğretmenlerimizin ve personellerimizin çeşitli kişisel verilerini; acil durum yönetimi süreçlerimizin yürütülmesi, bilgi güvenliğimizin sağlanması, denetim ve etik faaliyetlerimizin sürdürülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerimizin yürütülmesi, çalışanlarımıza karşı sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi, çalışanlarımızın yan haklarının ve menfaatlerinin sağlanması, denetim ve etik faaliyetlerimizin sürdürülmesi, eğitim faaliyetlerimizin yürütülmesi, veri erişim yetkilerimizin denetlenmesi, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerimizin yürütülmesi, kurumumuza bağlılık durumlarının gözlemlenmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerimizin yürütülmesi, hukuk işlerimizin takibi ve sürdürülmesi, iç denetimimizin sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi, iletişim faaliyetlerimizin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerimizin sürdürülmesi, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetimi, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmet süreçlerimizin iyileştirilmesi, iş sürekliliğimizin sağlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarımızın sürdürülmesi, performans değerlendirme süreçlerimizin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerimizin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerimizin yürütülmesi, sözleşme süreçlerimizin sürdürülmesi, sponsorluk faaliyetlerimizin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerimizin sürdürülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi, taşınır mal ve kaynaklarımızın güvenliğinin temini, ücret politikamızın belirlenmesi, veri sorumlusu sıfatı ile operasyonel süreçlerimizin yürütülmesi, yatırım politikamıza yön verilmesi, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerimizin sürdürülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerimizin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi amaçlarla işlemekteyiz.

Sizlerden temin ettiğimiz kişisel verileriniz; geneli itibariyle adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temelde iletişim amaçlı kullanılacak veriler ile, kimlik bilgileriniz, banka bilgileriniz gibi sizlerle olan sözleşmelerimizden kaynaklı sorumluluklarımızı yerine getirebilmemizi sağlayacak, deneyimleriniz, performans geçmişiniz gibi operasyonel faaliyetlerimizin sürekliliğinde bizlere yardımcı olacak türden; bunlara benzer ancak burada sayılanlarla sınırlı olmayan kişisel verilerdir

 - Kıraç Okulları’na Çalışma Başvurusu Yapmış Olan Kişiler Yönünden;

Kurumumuzda personel olarak çalışma başvurusu yapmış kişiler yönünden; Kıraç Okulları olarak kişisel verilerinizi; çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerimizin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerimizin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerimizin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerimizin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerimizin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerimizin sürdürülmesi, insan kaynakları süreçlerimizin planlanması, iş sürekliliğimizin sağlanması, pazarlama ve analiz çalışmalarımızın sürdürülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerimizin gerçekleştirilmesi, ticari faaliyetlerimiz yönünden risk yönetimimizin iyileştirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerimizin sürdürülmesi, sözleşme süreçlerimizin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerimizin yürütülmesi, stratejik planlamalarımızın iyileştirilmesi, talep ve şikayetlerin takibinin sağlanması, ücret politikamızın iyileştirilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi amaçlarla işlemekteyiz.

Sizlerden temin ettiğimiz kişisel verileriniz; geneli itibariyle kimlik bilgileriniz, adres ve sair iletişim bilgileriniz gibi; tarafımızca gerekli görüldüğü takdirde sizlerle yeniden iletişim kurabilmemizi sağlayacak, deneyim ve eğitim bilgileriniz gibi, başvuru ve taleplerinizi değerlendirmemiz açısından bizlere bir fikir sunacak türden, bunlara benzer ancak burada sayılanlarla sınırlı olmayan kişisel verilerdir.

- Tedarikçilerimiz ve Çeşitli Ticari Faaliyetlerimizin Bulunduğu Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler Yönünden;

Kıraç Okulları olarak faaliyet alanımıza ilişkin ticari süreçlerimizi yürütürken çeşitli gerçek ve tüzel kişiler ile pek çok ticari ilişki kurmaktayız. Bu noktada, söz konusu gerçek veya tüzel kişiler yönünden de; bilgi güvenliği süreçlerimizin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerimizin sürdürülmesi, finans ve muhasebe işlemlerimizin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğimizin sağlanması, hukuk işlerimizin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerimizin yürütülmesi, iş süreçlerimizin iyileştirilmesi, iş sürekliliğimizin sağlanması, mal ve hizmet satın alım süreçlerimizin yürütülmesi, mal ve hizmet alım satımı sonrası destek hizmetlerinden faydalanmamız, saklama ve arşiv faaliyetlerimizin yürütülmesi, sözleşme süreçlerimizin sürdürülmesi, taşınır mal ve kaynaklarımızın güvenliğinin temini, tedarik zincir süreçlerimizin yürütülmesi, yatırım süreçlerimizin yönetilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Kıraç Okulları olarak işlediğimiz kişisel verileriniz; yukarıda sayılmakta olan işlenme amaçları ile sınırlı ve ölçülü olacak şekilde; çeşitli bankalar, web sayfası sunucularımız, veri depolama hizmeti almakta olduğumuz veritabanı merkezleri gibi yurtiçi ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Bunların yanı sıra, bu verileriniz; kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yasal ve meşru talepler bulunması durumunda da yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile bu kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuki Sebepleri

Kurumumuzca işlenmekte olan kişisel verileriniz; imzalamış olduğunuz başvuru formları, kayıt veya tedarik sözleşmeleri başta olmak üzere, hizmet ve ticari faaliyetlerimiz süresince tarafınızın bilgisi dahilinde sizlerden fiziki ya da dijital ortamlarda yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanması sırasında izlediğimiz bu yolların tümü, tarafı olduğumuz her türlü sözleşmelerin ve yasal mevzuat çerçevesinde kurumumuzca takip edilmesi gereken hukuki süreçlerin ve sizlere karşı sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz için öngörülen operasyonel faaliyetlerimizin bir parçasıdır.

KVKK Kapsamında İlgili Kişi Sıfatı ile Yasal Haklarınız

KVKK Madde 11 çerçevesinde, veri sorumlusu sıfatını haiz kurumumuza başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeyi, kişisel verilerinizin işlenmiş olması durumunda bunlara ilişkin bilgileri, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların söz konusu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi, kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişilere ilişkin bilgileri, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini, işlendiği dönemde yasal dayanağı mevcut iken sonradan bu dayanağın veya kişisel verilerinizin işlenme amacının ortadan kalkması halinde işlenmiş olan kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Bunlarla birlikte; işlenmiş olan kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ayrıca bu verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi Kaynakları ve Bilgi Edinme Talepleri

Kişisel verileriniz ve bunlar üzerindeki haklarınız ile size karşı olan sorumluluklarımızla ilgili daha detaylı bilgileri; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 10.03.2018 Tarih ve 30356 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ metinlerini incelemek sureti ile edinebilirsiniz.

Bunların yanı sıra, her türlü sorunuz ve yukarıda sayılmakla birlikte halihazırda yasada öngörülmüş olan tüm haklarınız ile ilgili taleplerinizi Kıraç Okulları olarak bize “Petrol İş Mahallesi, Üsküdar Caddesi, No: 78, Kartal - İstanbul” Adresimize göndereceğiniz fiziki posta ile ya da bilgi@kirac.k12.tr e-mail adresimiz veya kiracegitim@hs02.kep.tr kayıtlı e-posta adresimiz üzerinden iletebilirsiniz.

Başvurularınızda yer alan talepleriniz, istemin niteliği ile ölçülü olarak en kısa sürede ve her halde en geç otuz gün içerisinde tarafımızca ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak talebinize ilişkin, söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti talep etme hakkımız saklıdır.