Sosyal Bilimler

Sosyal bilimler günümüzde bilgi toplumuna ulaşmada en önemli yoldur. Sosyal bilimler içerisinde yer alan dersler öğrencilerin topluma uyum sağlamalarını ve değişen dünyamıza ayak uydurmalarını amaçlar.

Amacımız;

  • Türk kültürü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, milli bilincin oluşmasını sağlayan öğrenciler yetiştirmek

  • Geçmiş ile günümüz arasında köprü kurarak, çağdaş yaşamın geçmişle günümüz arasındaki bağlantılarını kavratmak ve bu amaçla kültür gezileri yapıp öğrencilerimize yerinde görerek öğrenme imkânı sağlamak,

  • Kendine güvenen ve kendisini iyi ifade edebilen, günümüzde ve gelecekte toplumsal sorunlara akılcı, gerçekçi çözümler getirebilen öğrenciler yetiştirmek

  • Eleştirel bakış açısına sahip, sorgulayıcı, insancıl, etkili iletişimi öğrenen ve tartışma kültürünü özümseyen, kültürler arası etkileşimi kavramış gençlerin mantığı ve hoşgörüyü aynı ortamda algılayabilmelerini sağlamak

  • Türkiye’nin dünya üzerindeki yeri ve önemini belirterek gelecek nesillerin ülke kalkınmasında sorumluluk alma duygularını geliştirmek

  • Öğrencilerimizin çevreyi ve dünyayı tanımalarını kolaylaştırmak

  • Doğal kaynakların sınırsız olmadığını özümsetmek ve bu amaçla çeşitli geziler düzenleyerek doğa- kültür bilincini pekiştirmek

  • Öğrenen okul kavramını vurgulayarak, öğrencilerimizin etkin öğrenme ve öğrenmeye katılımcı yaklaşmalarını sağlamak

  • Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşan, bilgiyi kullanan ve üreten, bilimsel ahlakı gözeten bireyler yetiştirmek

  • Öğrencilerimizin öğrenme, problem çözme, karar verme ve yurttaşlık becerilerini geliştirmek, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, doğa ve yaşamı seven bireyler olarak yetiştirmek

Bütün bu kazanımlara en iyi şeklide ulaşabilmek için derslerimiz oldukça aktif şekilde (drama, canlandırma, proje hazırlama, sunum)  işlenir. Bilgi yarışmaları ve münazaralar düzenlenir. Kıraç öğrencisi her zaman bu ortamların da öğretimin bir parçası olduğu bilinci ile yetişir.